การท่องเที่ยวสนามบินไคโร

รุป

บริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) เป็นบริษัทรถยนต์นำทางที่ก่อตั้งเมื่อปี 2003 ด้วย flีทรถยนต์มากกว่า 100 คัน บริษัทให้บริการขนส่งจากสนามบินไปยังสถานที่ปลายทางและกลับกัน นอกจากนี้ยังมีบริการรถนำทางท่ีเช่นเดียวกับทรานส์โปรตัสของบริษัทที่ต่างตามทั้งรถยนต์ในประเทศอียิปต์ อย่างไรก็ตาม, บริษัทพบปัญหาในการบริหารจัดการสถานที่ใช้ในรถและระบบการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในการติดตามการใช้น้ำมันและค่าใช้จ่ายและการดำเนินการเรื่องการลักปลาดน้ำมันและการประชาสัมพันธ์. อีกทั้งระบบกระดาษสำหรับการออกบิลที้ทํีเป็นปัญหาใหญ่และสรับท่าและเวลา

เพื่อที่จะดูแลไปพ้ยางความท้าทายเหล่านี้, บริษัทเริ่มใช้ ภาตรออฆอฟ, ระบบอัตโนมัติอัจจริยะสำหรับการบริหารจัดการการใช้น้ำมันในรถยนต์ที่ช่วยบริษัทให้ประหยัดเงินและควบคุมการทราบรายงบน้ำมันของรถยนต์จากการใช้ชิปสมาร์ต ที่ใช้เทคโนโลยี NFC บนรถทุกคันเพื่อให้กระทำการเงินทุกประเภทและควบคุมการใช้น้ำมันอย่างแม่นยำ

ที้ท้าทายที่พบเจอโดยก่อน

ก่อนที่จะใช้และดำเนินการบภตรออฆอฟ, บริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) พบปัญหาหลายอย่างในการบริหารจัดการรถที่ออกทริปโปรตัสของตัวเองที่ส่งผลกระทบต่องบแสนน้ำมันและผลผลิตของบริษัท

ที้ท้าทายเหล่านี้รวมถึง:

  1. ขาดความสามารถในการออกบิลอิเล็กทรอนิกส์: บริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) พบปัญหาในการจัดการบิลกระดาษที้ส่งผลให้การออกบิลล่าช้ามาก ระบบออกบิลที้แบบเดิมที่ใช้กระดาษเป็นเวลาจำเป็นและไว้ขั้วต่อข้อผิดพลาดของมนั้นคนมากทำให้การจ่ายเงินค้างคาว้วาคับแคองและเสี่ยงต่อโอกาสของการปรับเปลี่ยนบิล อีกทั้งแล้วระบบของทรานส์โปรตัสไปรษ์ชิ้นสามารถรับรังเล่มามายจากระบบระบบของรัฐไม่ยาวาฟูดคั้วะหาทุรท่างที่เกี่ยวกับการใช้น้ำมันของรถยนต์ของบริษัท
  2. การติดตามการใช้น้ำมัน: การติดตามการใช้น้ำมันและค่าใช้จ่ายเป็นที้ท้าทายขนาดใหญ่ บริษัทใช้มากกว่า 110,000 ลิตรของน้ำมันต่อเดือนและประมาณ 11,000,000 ลิตรต่อปีซึ่งทําให้ยากสำหรับการติดตามการใช้น้ำมันและค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ำมัน
  3. การลักปลาดน้ำมัน: การลักปลาดน้ำมันมีการมีทั่้งแยกรายที้ที้ขึ้นและเสรืจให้สถานการณ์ยิ่มซับซ้อนมากและส่งผลให้ต้ำสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในงบน้ำมัน
  4. ประสบปัญหาในกระบดำาหาอุคยา: ระบบกระดาษของการบริหารจัดการและบิลส่งผลให้การคายของครั้วของการส่งบิลและเข้าระบบและปรับบิลในระบบของบริษัท เรียบเวลาและความทย้ายหากด้วยคุณทราบ

รุป

ในสุดท้ายหลงัจงูนี้หลงัใช้ระบบปัตรออฆอฟเหมาะเป็นประเทศไทยมาตรฐานสำหรับการใช้รถยนต์ของบริษัทที่ต้องการตามด้้วยในปีท้ายสุดท้้ายหลงับริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) สามารถลดงบสำหรับน้ำมันอยู่ระหว่าง 15% ถึง 20% โดยการนำระบบปัตรออฆอฟ เป็นระบบอัตโนมัติช่วยบริษัทในการติดตามการใช้น้ำมัน การป้องกันสูญเสียน้ำมันและการแก้บิล และทําให้บริษัทประหยัดเวลาและความทยายาม ระบบปัตรออฆอฟทิ้าทวาตารเป็็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญในการติดตามงบในการใช้น้ำมันของบริษัทและการป้องกันสูญเสียน้ำมันและการแก้บิลรวมถึงประสบปัญหาที่บริษัทสามารถประหยัดเวลาและความทยายาม

ความผลผลิตต่ำและการจัดการขาดระบบ

วามสรุป

เพื่อที่จะต้าบนเอ็งที่อยู่เหนเ้ตร่ายี้หลงาบริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) ต้องการทีี่จะดีด้ขั้วไปผ่านหน้ากับการดำเนินการเหล่านี้ บริษัทได้เริ่มใช้ระบบ Petroteb (بتروآب) คือระบบจัดการเชิงอัตโนมัติสำหรับน้ำมันของรถยนต์ของบริษัท ระบบช่วยบริษัทในการควบคุมการใช้น้ำมันอย่างแม่นยำ, การรายงานและการหลีบยุหลีกการลักปลาดน้ำมันหรือการใช้น้ำมันอย่างเก๊านด้น อีกทั้ง Petroteb ยังจัดเสบิยงการออกบิลอิเล็คทรอนิกส์และลดความจำเป็นในการจ่ายเงินสด และสิ่้มเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย, ระบบลดความจำเป็นของคอมมิชชันรระบบที่รัฐเรื่องการออกบิลและรายการเตรียบน้ำมันของรถยนต์ของบริษัท ระบบไม่ควายถายสิ่้มออกบิลของกระดาษท้ี่ส่งผลให้การใช้เวลาและความพยายามมากขึ้ังมากและส่งผลให้ความผลผลิตเพิ่มขึ้ัน Petroteb ระบบจัดการข้อมูลน้ำมันและตรวจจับการลักปลาดน้ำมันแบบเรียลไทม์ท้ำให้บริษัทสามารถดำเนินการตัดสินใจเร็็วเรื่องการใช้น้ำมัน, และมีความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายบนงบน้ำมันได้

ผลลัพธ์

หลังจากการใช้ระบบ PetroApp บริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) ได้รู้ความสามารถในการประหยัดงบน้ำมันของท่ีรถยนต์อย่างมาก บริษัทได้รู้ความสามารถในการประหยัด 15% ของงบท่ัรวมบนน้ำมัน แม้ให้คุณคือค่าใช้จ่ายบนบริการ Petroteb โดยทั้่งย่ัคงเทียบค่าใช้จ่ายในงบน้ำมันทั้่รวม PetroApp ให้บริษัทความสามารถที่จะบริหารจัดการรถยนต์และลดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้เพิ่มความพยายามและประสิทธิภาพ โดยทั้งย่ัคงเทียบค่าใช้จ่ายในงบน้ำมันทั้่รวม PetroApp ให้บริษัทความสามารถที่จะบริหารจัดการรถยนต์และลดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้เพิ่มความพยายามและประสิทธิภาพ ในสุ่ดท้้าย, บริษัท (Matar Al Qahira for Tourism) พบความท้าทายในการบริ

PetroApp logo

ช่องทางการติดต่อ

ทีมงาน PetroApp พร้อมให้บริการ

All copyrights reserved. ©2024 · Petroapp